Nicosia
  99513619
 
  Nicosia
  22499366
22499366
  Nicosia
  22315800
 
  Larnaca
  24530317
24533327